Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

§1 Zakres regulacji

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa przez Magdalenę Rycerz-Pal prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Face & Body Institute Poczucie Piękna Magdalena Rycerz-Pal, Al. Armii Krajowej 4b/5, 50-541 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 8992471125, REGON: 020567620., w szczególności regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.kosmetonomia.pl

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca – Magdalena Rycerz-Pal prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Face & Body Institute Poczucie Piękna Magdalena Rycerz-Pal, Al. Armii Krajowej 4b/5, 50-541 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 8992471125, REGON: 020567620.
 2. Sklep -Sklep internetowy „Kosmetonomia”, dostępny pod adresem internetowym https://kosmetonomia.pl/sklep prowadzony przez Usługodawcę.
 3. Klient - podmiot, zawierający z Usługodawcą umowę w ramach prowadzonego Sklepu.
 4. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach prowadzonego Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - podmiot, zawierający z Usługodawcą umowę w ramach prowadzonego Sklepu, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą i zawodową.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą.
 9. Konto w Sklepie - konto Klienta w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/bon upominkowy/e-bon/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu między Klientem a Usługodawcą zawarta za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Pliki cookies - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§3 Dane kontaktowe Usługodawcy

 1. Adres Usługodawcy: Al. Armii Krajowej 4b/5, 50-541 Wrocław
 2. Adres e-mail Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 795-692-856
 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 89 1470 0002 2160 8809 8000 0002
 5. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie w godzinach od 10:00 do 18:00 w dni powszednie.

§4 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym realizacji Umowy Sprzedaży. Podstawą prawną zbierania tychże danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W trakcie realizacji usługi Klient winien podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; numer telefonu; adres mailowy, adres.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania Usługi lub Umowy sprzedaży przez Usługodawcę.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do:
  1. Żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych,
  2. Żądania od Administratora sprostowania jego danych osobowych,
  3. Żądania od Administratora usunięcia jego danych osobowych,
  4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  6. Przenoszenia jego danych osobowych,
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 7. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak:
  1. serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,
  2. dostawcy usługi poczty elektronicznej
  3. dostawcy usługi systemu do zarządzania sklepem
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską - wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie. Przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.
 8. Dane osobowe Klientów nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe Klientów będą przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi/realizacji Umowy Sprzedaży oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń ze stosunku prawnego z Klientem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.), nie dłużej niż 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wykonana została usługa/ dokonany został ostatni zakup przez Klienta.
 11. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
 12. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji marketingu własnych produktów lub usług, tylko i wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody marketingowej przez Klienta.
 13. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§5 Polityka prywatności plików “cookies” serwisu www.kosmetonomia.pl 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 3. Informacje pobierane podczas odwiedzin Serwisu nie są rozpowszechniane i udostępniane innym podmiotom.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.kosmetonomia.pl 

§1 Postanowienia wstępne

Regulamin Sklepu Internetowego skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.kosmetonomia.pl

§2 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer, laptop, tablet.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. zainstalowany program FlashPlayer.

§3 Informacje ogólne

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z § 4 cz. II niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§4 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu. W przypadku działalności gospodarczej niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz NIP, co równoznaczne jest z zawarciem Umowy Sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

§5 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 pkt 4 cz. II niniejszego Regulaminu.

§6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu (w zależności od rodzaju produktu):
  1. Przesyłka kurierska,
  2. Przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. Odbiór osobisty dostępny w Salonie,
  4. W formie e-bonu.
  5. W formie Produktu Cyfrowego, przesłanego na adres email oraz dostępnego do pobrania w Panelu Klienta.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze osobistym,
  2. Płatność przelewem na konto Usługodawcy,
  3. Płatności elektroniczne,
  4. Płatność kartą płatniczą.
 3. Rozliczenia transakcji karta kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl należącego do PayPro S.A., Poznań.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu i są zależne od kategorii produktu i usługi.

wszystkie metody platności - lista banków

§7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 cz. II niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, który to odbiór może nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Usługodawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy "Dostawa online", Produkt zostanie wysłany przez Usługodawcę, na wskazany adres email, w terminie:
  - do 5godzin od dokonania przelewu online (przelewy24) lub
  - do 2dni roboczych od zaksięgowania środków na koncie Usługodawcy, w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  Produkty cyfrowe będą dostępne również do pobrania na koncie Klienta po zalogowaniu się do panelu na stronie https://kosmetonomia.pl/logowanie
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Usługodawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 9. Klient dokonując zakupu w Sklepie wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej na wskazany w Formularzu adres email.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 9. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Usługodawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  4. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Dokonując zakupu produktu cyfrowego wyrażasz zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenie zamawianej treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

§9 Reklamacja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Usługodawcy Produktu Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady.
 2. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do Reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Usługodawcy.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów.

Polityka prywatności (cookies)

 

W poniższym dziale znajdziesz wszelkie informacje na temat przetwarzania danych pobieranych podczas odwiedzin naszej strony internetowej.

Cele i zasady przetwarzania Twoich danych osobowych odrębnie w stosunku dla każdego celu ich przetwarzania znajdziesz w dziale - https://kosmetonomia.pl/regulamin

 

Polityka prywatności plików “cookies” serwisu www.kosmetonomia.pl 

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

Informacje o pobierane podczas odwiedzin strony http://www.kosmetonomia.pl nie są rozpowszechniane i udostępniane innym podmiotom – cenimy sobie prywatność osób odwiedzających naszą witrynę..

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

kosmetonomia.pl
kosmetonomia

Masz pytania?

Napisz do nas!